De standpunten van politiek Land van Cuijk

"Wat betreft de ontwikkeling van de Dommelsvoort willen wij, Team lokaal, het volgende (zoals bondig verwoord in onze folder voor Beers):- pleiten voor een minder omvangrijk vakantiepark Dommelsvoort;- passende verkeersafwikkeling bij realisatie vakantiepark Dommelsvoort.

Als Team Lokaal zijn we blij dat na jaren van stilstand de ontwikkeling van Dommelsvoort eindelijk van start is gegaan. Een goede impuls voor de werkgelegenheid en toerisme in Beers en Land van Cuijk. Wel maken ook wij ons zorgen over de impact van deze ontwikkeling. We hebben daarom gevraagd aan het college van Cuijk om in gesprek te gaan met de ontwikkelaar om samen te te streven naar een kwalitatief hoogwaardig park met een groene invulling. Met liever de minimale aantallen huisjes uit het bestemmingsplan dan het maximaal haalbare, met extra aandacht voor de verkeersstromen van en naar het park, en maatregelen door gemeente en ontwikkelaar om de veiligheid in, om en op het water te waarborgen.

Wij hebben begrepen dat inmiddels deze gesprekken lopen en zijn ook erg benieuwd naar de uitkomsten. Die krijgt de nieuwe gemeenteraad ook aangereikt is afgesproken. Ons doel is helder, de ontwikkelaar heeft echter ook rechten uit het geldende bestemmingsplan, daarom moeten we dus eerst het gesprek voeren."

 

"In ons verkiezingsprogramma geven we aan dat "Het Land van Cuijk een aantrekkelijk toeristisch profiel heeft. Daarom stimuleren we ondernemers om kwalitatieve verblijfsvoorzieningen, (lig)strandjes en toeristische attracties te realiseren, dieaansluiten bij de grote variatie aan behoeftes. Daarbij houden we oog voor de inpasbaarheid in de fysieke omgeving en de draagkracht van omwonenden."

Met betrekking tot project Dommelsvoort is afgesproken dat we een wensen en bedenkingenprocedure gaan houden, als de eerste plannen beschikbaar zijn. Tot op heden hebben we nog geen eerste uitwerking ontvangen en kunnen bespreken, daarvan zijn we nog in afwachting. Uiteraard zullen we de eerste plannen nauwgezet gaan bestuderen en daarbij de mening van de dorpsraden en de Groene Kraaij gaan betrekken."

 

"In ons verkiezingsprogramma geven we aan dat "Het Land van Cuijk een aantrekkelijk toeristisch profiel heeft. Daarom stimuleren we ondernemers om kwalitatieve verblijfsvoorzieningen, (lig)strandjes en toeristische attracties te realiseren, dieaansluiten bij de grote variatie aan behoeftes. Daarbij houden we oog voor de inpasbaarheid in de fysieke omgeving en de draagkracht van omwonenden."

Met betrekking tot project Dommelsvoort is afgesproken dat we een wensen en bedenkingenprocedure gaan houden, als de eerste plannen beschikbaar zijn. Tot op heden hebben we nog geen eerste uitwerking ontvangen en kunnen bespreken, daarvan zijn we nog in afwachting. Uiteraard zullen we de eerste plannen nauwgezet gaan bestuderen en daarbij de mening van de dorpsraden en de Groene Kraaij gaan betrekken."

 

"Als VVD Land van Cuijk zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Kraaijenbergse Plassen. Er ligt een bestemmingsplan, dat de bouw van 700 recreatiewoningen mogelijk maakt. Dit houden wij niet meer tegen, wat wij er ook van vinden. We kunnen het plan van Topparken alleen nog maar toetsen aan het bestemmingsplan en we kunnen met hen in gesprek gaan om ze te bewegen om minder te bouwen. En dat heb ik al gedaan en zij zijn vooralsnog niet van plan het aantal naar beneden bij te stellen. Iemand die zegt de ontwikkeling van Dommelsvoort tegen te kunnen houden, kan dit niet waar maken. Dit is populisme! De VVD gaat geen dingen toezeggen die wij niet waar kunnen maken. Topparken heeft het recht om te bouwen. Dit recht kunnen wij hen niet meer afnemen.

Als VVD vinden wij de ontwikkeling van groot economisch belang voor deze regio. Het zorgt voor werkgelegenheid en het trekt toeristen naar het Land van Cuijk. Deze toeristen zorgen voor inkomsten in de horeca en de MKB-bedrijven in onze dorpen

We weten echter niet wat deze ontwikkeling gaat betekenen en voor hoeveel drukte deze ontwikkeling bijvoorbeeld op het water gaat zorgen. Dit is niet uit te rekenen. Er kan alleen een ruwe inschatting worden gemaakt. Er komen meer boten, dat klopt, maar we weten niet hoe en wie deze boten gaan gebruiken. Wij gaan niet bij voorbaat zeggen, dat er allerlei regels gesteld dienen te worden. Verboden worden niet ingesteld als er in de toekomst mogelijk sprake van overlast is. Verboden worden ingesteld op het moment dat het de verkeerde kant op dreigt te gaan. Dan kan het instellen van een verbod ook feitelijk worden onderbouwd. Daar is nu nog geen sprake van en een eventuele noodzaak kan ook niet worden aangetoond! Verder is het zo dat de woningen niet zo maar in een keer neergezet gaan worden. Hier gaat jaren over heen. Ze worden gedoseerd neergezet en dat betekent ook dat wij gedoseerd gaan ervaren welke consequenties de bouw van Dommelsvoort gaat hebben op het gedrag op het water en op de omgeving. Dit geeft ons ook de tijd om de juiste maatregelen, indien noodzakelijk, te treffen om mogelijke overlast te voorkomen."

 

"Ik weet (nog) niet alles van het plan, maar afgaande op wat ik op ’t moment wél weet, zal mijn standpunt dicht tegen dat van de VVD aan liggen. Dat geldt zowel voor het respecteren van het bestemmingsplan, als waar het betreft het nemen van eventuele maatregelen. Iets beloven als politieke partij dat niet waargemaakt kan worden, of méér beloven dan waargemaakt kan worden, past niet bij mijn instelling!"

 

"D66 vindt dat de nieuwe gemeente Land van Cuijk haar eigen inwoners en toeristen al veel heeft te bieden. Het Unesco biosfeergebied De Maasheggen voor wandelaars en fietsers op zoek naar authentiek landschap, rust en natuur. De stad Grave met al haar historische panden. De winkelcentra van Cuijk en Boxmeer. Overloon met het oorlogsmuseum en het Zoo park. De waterrecreatie in Overloon, Langenboom, Stevensbeek en de Kraaijenbergse Plassen bij Cuijk, Beers en Linden. En natuurlijk niet te vergeten de vele grotere en kleinere natuurgebieden en het zich ontwikkelende agrotoerisme op het platteland. D66 vindt dat verdere uitbreiding van recreatie en toerisme kansrijk is, zowel voor de eigen inwoners als de toeristen. De Maas kan daarbij een verbindend en kenmerkend element zijn. Meer toeristen betekent meer werkgelegenheid, kansen voor ondernemers, levendigere winkelcentra en beter openbaar vervoer.

D66 vindt dat er in alle grotere kernen een levendig winkelcentrum met aantrekkelijke horeca moet zijn. In deze winkelcentra komen voetgangers en fietsers op de eerste plaats. Naast onze eigen inwoners dragen toeristen in belangrijke mate bij aan het instandhouden en verlevendigen van onze winkelcentra en de horeca.

D66 wil toeristische en recreatieve ontwikkelingen in het gebied rondom de Kraaijenbergse Plassen steunen. Dit gebied heeft het in potentie in zich om een belangrijke toeristische trekker voor de noordelijke helft van het Land van Cuijk te worden.

D66 wil dat er bij nieuwe ontwikkelingen samenspraak met alle betrokken partijen plaatsvindt: investeerders, omwonenden en lokale ondernemers en verenigingen waarbij de gemeente een actieve rol op zich neemt.

D66 wil dat met omwonenden en andere belanghebbenden naar oplossingen wordt gezocht bij te grote drukte die voor gevaarlijke en ongewenste situaties op het water en de wegen zorgt."

 

"De insteek van de nieuwe Omgevingswet, die op 1 juli 2022 van kracht wordt, is dat bij dit soort projecten burgerparticipatie een grote rol speelt. Dat betekent wat ons betreft ook dat er serieus geluisterd moet worden naar de burgers die wonen in de omgeving waar het over gaat. Ik zie op uw website dat u ook een alternatief plan aandraagt, maar zoals zo vaak het geval is, is het de vraag of dit dan ook financieel haalbaar is. Ik vermoed dat daar de schoen knelt.

In zijn algemeenheid zijn wij er een groot voorstander van om de natuur zo veel mogelijk intact te laten en te beschermen. Hoe dat voor dit project dan er uit zou komen te zien heb ik nog niet helemaal duidelijk."

 

 

 

"Wij volgen (gewoon) de standpunten van de GroenLinks en PvdA fracties in de huidige gemeenteraad van Cuijk: we zijn niet blij met de komst van 700 vakantiewoningen, vinden dat veel te groots om de natuur en de veiligheid in, op en rond het water goed te kunnen beschermen, maar weten ook dat er weinig handvatten zijn voor de gemeenteraad om daar iets aan te doen. Er is te veel ruimte in het bestemmingsplan gegeven en dat kunnen we helaas niet zomaar aanpassen. Wij willen in gesprek blijven met de ontwikkelaars, zorgen dat zij in gesprek blijven met inwoners en bijvoorbeeld jullie als stichting, en met een gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid zorgen voor een kwalitatief goed park, waar de natuur beschermd en zo veel mogelijk behouden blijft en de drukte op het water niet buitensporig groot wordt.

Dus kort en bondig betekent dit dat GroenLinks-PvdA vindt dat we met de ontwikkelaars van Dommelsvoort in gesprek moeten blijven om ervoor te zorgen dat het park groen blijft en niet te groot wordt. De natuur rond de Kraaijenbergse Plassen en de veiligheid in en op het water moeten worden beschermd en hebben dus onze grootste focus."

 

Keerpunt. Geen reactie, maar we vinden wel aanknopingspunten in enkele programmapunten, lees maar.

In programmapunt 8: "Tenslotte dienen bij bestemmingsplanprocedures belanghebbenden intensief te worden betrokken. In deze bestemmingsplannen behoort meer flexibiliteit ingebouwd te worden, waarbij beter kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en voor het bieden van maatwerk ten behoeve van het voorkomen van oplossen van schijnbaar tegenstrijdige belangen. De implementatie van de nieuwe Omgevingswet is daarvoor een uitstekend middel."

En onder programmapunt 9: "Dit betekent dat de nieuwe waterpartijen, die door ontzanding zijn ontstaan, niet geschikt gemaakt worden voor grootschalig watertoerisme. Keerpunt wil daar een beleid gericht op natuur.”

 

Helaas geen reactie ontvangen dus een greep uit het verkiezingsprogramma:

"Fusie tussen Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis terugdraaien."

"Invoering van een lokaal referendum om de democratie te herstellen."

"Beschikbare ruimte in de gemeente ten goede laten komen aan de huidige bewoners van Land van Cuijk - niet aan windmolenparken en zonneweides." (Niet aan een megalomaan vakantiepark? #VVDGK.)

 

Helaas geen reactie ontvangen dus een greep uit het verkiezingsprogramma:

"Hoewel 50PLUS Land van Cuijk ondernemerschap toejuicht zijn wij er geen voorstander van dat het buitengebied in grote mate gaat bestaan uit campings en B&B’s." (We scharen hier ook maar een megalomaan vakantiepark onder #VVDGK.)

"Onze wijken en dorpen, die ieder hun eigen charme, karakter en eigenheid hebben, koesteren en beschermen tegen verruwing en vernietiging."

 

"In het gebied Dommelsvoort dient gezocht te worden naar een goede balans tussen recreatieve ontwikkelingen en de leefbaarheid in de kernen Linden, Beers en Cuijk met respect voor de natuurlijke omgeving."

“Vervelend is... Dat er weinig te kiezen valt. Topparken koopt iets en weet vooraf wat kan/ mag. Die kaders zijn door de gemeente al lang geleden bepaald. Als Topparken in haar recht staat, is het lastig zaken doen als veel inwoners zeggen: doe maar een tandje minder (of twee, drie).”